กิจกรรมวันเอกลักษณ์ไทย
Thai Identity Day Activity
(7/02/2561)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันเอกลักษณ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2560 รื่นเริง แสนสำราญ ย้อนวันวาน งานวัด เอกลักษณ์ไทย ระหว่างเวลา 07.00 17.00. โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้มรดกไทย การแสดงละครลิง และกิจกรรมระบำไก่ชนการประชันวงดนตรีไทยของนักเรียนสาธิตจุฬาฯ กิจกรรมการละเล่นแบบไทย กิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ กิจกรรมการ ประกวดมารยาทไทย และยังมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือและสินค้าอุปโภค บริโภคแบบภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งมีนักเรียน คณาจารย์ บุคลากร แต่งกายงามอย่างไทยเข้าร่วมงาน

 

กิจกรรมการประกวดสาธิตจุฬาฯ งามด้วยมารยาทไทย จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน 

 ฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยอันดีงามในเรื่องของการมีมารยาทของทุกคนในสังคม  จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสาธิตจุฬาฯ งามด้วยมารยาทไทย สำหรับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อฝึกฝนและพัฒนานักเรียนให้มีมารยาทที่ดี สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้นแบบของชั้นเรียนและระดับชั้น และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่วิธีการจากเพื่อนสู่เพื่อน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในลำดับต่อไป 

ผลการประกวดสาธิตจุฬาฯ งามด้วยมารยาทไทย  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
..ภูริชา หนองหารพิทักษ์  .1/1 
..ชัญญา ลิ้มทองกุล  .1/1 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 
ด.ช.ณัฐธรรม โอสรประสพ  .2/7 
ด.ญ.เอริปาณ อัศวโสภณ  .2/7 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 
ด.ช.สรวิศิษฎ์ รัศสุวรรณ์  .3/7 
ด.ญ.นีรธาร อัครจันทโชติ  .3/7 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
ด.ช. ภูรินท์  องค์วรรณดี  .4/4 
ด.ญ. นิรภา  เจริญบัณฑิต  .4/4 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 
ด.ช.สุวพิชญ์ ทิมสถิต  .5/2 
ด.ญ.ณัฏฐณิชา เหรียญบริสุทธิ์  .5/2 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ด.ช.ธีทัต อัศวพิภพ  .6/1 
ด.ญ.วริศนันท์ ใจวีระวัฒนา  .6/1