วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายหลักสูตรและการสอนจัดประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ  “แนวคิดหลักและกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษา : บทบาทของโรงเรียนสาธิตเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษา 4.0” โดยท่านวิทยากร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมในหัวข้อ “การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยท่านวิทยากร ดร.ณัฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA 

แนวคิดหลักและกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษา
: บทบาทของโรงเรียนสาธิตเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษา 4.0
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.ณัฐา เพชรธนู (ผู้อำนวยการศูนย์ PISA)