กรรมการสถานศึกษา

ประธานกรรมการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ

กรรมการสถานศึกษา

อ.ศรียา เนตรน้อย
เลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
ผู้แทนครู
คุณกิตติ อภิชนบัญชา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
คุณดวิชย์ เกียรติแสงศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณธนิดา ขำสุวรรณ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณธัญญา ตู้จินดา
ผู้แทนผู้ปกครอง
คุณปิยะวิทย์ จินดาวัฒน์
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
กรรมการสถานศึกษา ที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา
พระเทพวรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร)
กรรมการสถานศึกษา ที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ