Loading...
หน้าแรก2022-05-31T16:44:26+07:00

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

October 1, 2022|
Go to Top