รศ.พัชรี วรจรัสรังสี

    237
    ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองคณบดีครุศาสตร์