หัวหน้าโครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ