หัวหน้าโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้