เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในโครงการ “VACC 2 School”
 
ขั้นตอนหลังจากที่นักเรียนลงทะเบียนรับวัคซีนกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เรียบร้อยแล้ว
1. รอรับข้อความ SMS จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ (ส่งก่อนวันรับวัคซีนประมาณ 2 – 3 วัน)
2. ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมรับสิทธิฯ ในระบบออนไลน์
– ไปที่เว็บไซต์ https://school-consent.cra.ac.th/check-registration
– เข้าระบบด้วย เลขที่บัตรประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนกับโรงเรียน กรอกเอกสารต่างๆ และในหน้าสุดท้าย โปรดบันทึก QR Code การนัดหมายด้วย (กรณีไม่ได้บันทึก QR Code นัดหมายไว้ สามารถเข้าไปบันทึกได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการลงทะเบียน”
3. ไปรับวัคซีนตามวันและเวลานัดหมายที่ได้รับจาก ข้อความ SMS
 
หมายเหตุ : ผู้ปกครองสามารถดำเนินการตามข้อ 2 ก่อนได้ เนื่องจาก ข้อความ SMS ในข้อ 1 จะส่งใกล้วันนัดรับวัคซีน
 
สิ่งที่ต้องนำไปในวันรับวัคซีน :
– บัตรประจำตัวประชาชน
– บัตรนักเรียน
– หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง (สำคัญ)
 
การแต่งกาย : ชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 

วันและสถานที่รับวัคซีน : วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. (มาถึงก่อนไม่เกิน 15 นาที) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ. โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

Link หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง (การรับวัคซีนซิโนฟาร์ม) ฉบับแก้ไขวันที่ 22 กันยายน 2564
https://drive.google.com/file/d/1_QVaK0uNVrB1HXsFTgruHs9uL1kdZ6HE/view

หลังจากที่นักเรียนเข้าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะมีการติดตามอาการ โดยผู้เข้ารับการฉีดจะได้รับข้อความ (SMS) ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไว้ เพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของนักเรียน หรือสามารถแจ้งรายงานอาการหลังฉีดวัคซีน จำนวน 3 ครั้ง คือ 1 วัน, 7 วัน และ 30 วันหลังฉีด ผ่านเว็บไซต์ https://schoolrex.cra.ac.th โดยให้กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผู้ฉีด หรือสแกน QR Code ที่ใช้เช็กอินเข้ารับวัคซีน เพื่อรายงานอาการ หากต้องการปรึกษาอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากรับวัคซีนซิโนฟาร์ม สามารถโทรสอบถามที่เบอร์ 064-2176162 หรือ 064-2176174

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(Chulabhorn Royal Academy Vaccine Info Center) www.facebook.com/CRAVaccineinfocenter