ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดให้นักเรียนในโครงการ Satit Chula English program จำนวนทั้งสิ้น 13 คน และอาจารย์ 2 ท่าน เดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561 โดยในสัปดาห์แรก เข้าเรียนภาษาที่สถาบันภาษา Broadstairs English Centre เมือง Broadstairs และในสัปดาห์ที่ 2 – 4 เข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนกับนักเรียนของโรงเรียน Hampshire Collegiate School ณ เมือง Hampshire โดยในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย