ช่วงปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 คน พร้อมอาจารย์ 2 ท่าน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปเข้าร่วมชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ Remuera Primary School และ Glen Eden Intermediate School ประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 7 (ระยะที่ 1) นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวเมารี ได้ทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ อาทิ การทำ “Poi” งานประดิษฐ์ งานฝีมือพื้นบ้านของชาวนิวซีแลนด์ ฝึกการร้องเพลง และแสดงละครที่เป็นตำนานของชาวเมารี รวมทั้งได้พักอาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Host family) และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ นักเรียนทุกคนต่างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเรียนรู้ด้านการศึกษา สังคม และศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งกันและกัน มีมิตรสัมพันธไมตรี ความประทับใจ และความทรงจำที่ดีร่วมกันตลอดโครงการฯ