วันที่ 3 – 4 มีนาคม พ.ศ.2561 โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานศิลปะ “ชมศิลป์พบศิลปินถิ่นเชียงราย” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย ให้กับคณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโครงการฯ จำนวน 30 คน ได้ชื่นชมผลงานศิลปะไทยอันทรงคุณค่าและพบกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีพื้นที่ศิลปะและรายชื่อศิลปินดังนี้ 

  •  อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง  นายกสมาคมขัวศิลปะ ศิลปินเชียงราย ณ “ขัวศิลปะ”
  • อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ  ศิลปินเซรามิกระดับนานาชาติณ “โรงงานและศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านดอยดินแดง”
  • อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ.2544 “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ”
  • อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยในรัชกาลที่ 9 ณ “วัดร่องขุ่น”
  • ชมงานศิลปะและพบศิลปินเชียงราย ณ “บ้านอาจารย์พรมมา อินยาสี” และ “บ้าน อาจารย์เสงี่ยม ยารังษี