ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน พ.ศ. 2561 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำคณะนักเรียนและคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์ เดินทางไปแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ วัดเหมอัศวาราม ซึ่งเป็นวัดไทยในวัดม้าขาว หรือ วัดไป๋หม่าซื่อ (白馬寺ณ เมืองลั่วหยาง (洛阳) มณฑลเหอหนาน (河南) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่ต่างประเทศ