โครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ทำกิจกรรม CUD Gifted Zero Waste ณ หาดบางแสน (29/06/2562)