วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดให้มีการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ 7 รูป ตาม “โครงการวัดสู่โรงเรียน” เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านหลักธรรมทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์จากการนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นผู้สอนศีลธรรมแก่นักเรียนโดยตรง โดยเนื้อหาสาระที่จะสร้างคุณธรรม จริยธรรม การทำสมาธิ และการสร้างสติ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งจะเป็นผู้เหนี่ยวนำให้สังคมมีแต่คนดี อีกทั้งยังจะได้มีโอกาสใกล้ชิดพระสงฆ์ และมีโอกาสได้ปรนนิบัติพระสงฆ์และได้บำเพ็ญตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี