วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณาจารย์ที่สนใจ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และการสร้างนวัตกรรม เพื่อทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21″ โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ และ อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ชั้น 4 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ