โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ
ผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : ศิลปะเด็ก ฉบับออนไลน์ V.2
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร : อาจารย์สุภิญญา สมทา
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
YouTube : https://www.youtube.com/user/kusolelearning
Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


 

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการ
ผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : เจาะลึกการสอนสถิติ พิชิตการสร้างแผนภูมิ ระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร และอาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
YouTube : https://www.youtube.com/user/kusolelearning
Facebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : AR เพื่อการศึกษา : เทคโนโลยีเสมือนจริง ในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากร : อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ และ อ.ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation


 

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : สื่อภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร : อ.อาภาพรรณ ไศละบาท
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

 


โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : สื่อภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร : อ.ปุณทิศา  กลัดทอง
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation


 

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนรู้ Home-based learning ในระดับอนุบาล
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร : อ.ขวัญชนก จำปาทอง และ อ.น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation


โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : เศษส่วนพื้นฐานเพื่อการต่อยอด
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น.
วิทยากร : อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง และ อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

 

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : ศิลปะเด็ก ฉบับออนไลน์ V.1
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร : อาจารย์สุภิญญา สมทา และอาจารย์นลินทิพย์ คร้ามอยู่
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

 

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : การใช้สื่อและกิจกรรมสอนหลักภาษาไทยให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

 


โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : กิน ทำ เที่ยว แบบเมืองทิพย์ กับกิจกรรมโภชนาการแสนสนุก ผสานศิลปะแสนสุขใจ by ครูเก๋ และครูยู่ยี่ ในยุค New Normal
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากร : รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร และ อาจารย์สุภิญญา สมทา
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : Mathematics in 21st Century
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ (Technology around us)
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับครูวิทย์ประถม
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ และ อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : เทคนิคการสอนแบดมินตันระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง และ อาจารย์เกรียงไกร อินทรชัย
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับ ครูประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบและอาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูประจำการผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : เรขาคณิต เรื่องชวนคิด ฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับครูประถม
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น.
วิทยากร : อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่างและอาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร
ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live และ Facebook Live ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
Facebook มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation