การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “สนุกกับคณิต คิดอย่างสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรม นำไปใช้ชีวิตประจำวัน” วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561