โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” Academic Management Program in association with the Sakdibhornssup Foundation – (14/07/2561)