ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ และอาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล ได้เดินทางไปนิเทศการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการติดตามและนิเทศการสอนครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ จังหวัดสุรินทร์