วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม อันเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ ในสาระจักรวาลและอวกาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดวงดาว อีกทั้งเพื่อสร้าง เจตคติ และปลูกฝังให้นักเรียนมีความสนใจศึกษา ค้นคว้า เสริมประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง และติดตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อวกาศต่อไป