วันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ “กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รางวัลมาทั้งหมด 39 เหรียญ (เหรียญทอง          14 เหรียญ, เหรียญเงิน 13 เหรียญ, เหรียญทองแดง 12 เหรียญ) โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม คือ อาจารย์พลพรรธน์  บัวแก้ว ได้เหรียญทอง 2 เหรียญ และเหรียญเงิน 3 เหรียญ ส่วนทางอาจารย์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คือ อาจารย์ ดร.ธานินทร์  บุญญาลงกรณ์ ได้เหรียญทอง 3 เหรียญ และเหรียญเงิน 2 เหรียญ  และอาจารย์วรกมล  สุนทรานนท์  ได้เหรียญเงิน 2 เหรียญ