กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2561
Merit Making Activity (2018)
(7/05/2561)

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล ได้ร่วมปลูกต้นไม้ “พู่จอมพล หรือพู่ชมพู” ต้นไม้แทนสัญลักษณ์ของทางโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี รวมทั้งเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดี สืบสานสาธิตจุฬาฯ จากอดีตสู่ปัจจุบันให้รุ่งเรืองก้าวหน้า เป็นแหล่งอ้างอิงทางปัญญาให้คนในชาติสืบต่อไป