วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร โดยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2018 ชนิด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Flu A-H1N1 (Michigan strain), Flu A-H3N2 (Singapore strain), Flu B 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Brisbane strain และ Phuket strain ซึ่งคาดว่าจะตรงกับสายพันธุ์ที่จะระบาดในฤดูฝนนี้