นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 2 คน รวมทั้งรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬา จำนวน 1 คน และด้านทักษะฝีมือ วิชาชีพ ประเภทบุคคล 1 คน และประเภททีม จำนวน 3 ทีม จากกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อนักเรียน ดังนี้ 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 

                   

เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์  ป.6/1                                  เด็กหญิงกษม สินธุภิญโญ  ป.6/7

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 

                   

ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ (ประเภทบุคคล)                            ด้านกีฬานันทนาการ (ประเภทบุคคล)

เด็กชายณัฐพัชร์ ทรัพย์สมพล  ป.5/4                               เด็กหญิงมาหยา บุญญาอรุณเนตร  ป.5/7

 

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 

ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ (ประเภททีม) 

ประเภททีมที่ 1 

 1. เด็กชายจีรทีปต์ โฆษะวิสุทธิ์  ป.5/7 
 2. เด็กชายณัฏฐดนัย ปิณฑานนท์  ป.5/1 
 3. เด็กชายปัณณธร พินิจวงศ์วิทยา  ป.5/4 
 4. เด็กชายณฤชล ชินวัฒนกูล  ป.5/6 

ประเภททีมที่ 2 

 1. เด็กหญิงจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์  ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1 
 2. เด็กหญิงสุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์  ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1 
 3. เด็กชายกร เหมรัญช์โรจน์  ป.6/3 
 4. เด็กกุลณัฏฐ์ โตวิกกัย  ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1 

ประเภททีมที่ 3 

 1. เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ  ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1 
 2. เด็กชายศุภวิชญ์ วรรณดิลก  ป.5/4 
 3. เด็กชายสุภชีพ สหกิจรุ่งเรือง  ป.5/4 
 4. เด็กหญิงไอริณรยา โสตางกูร  ป.5/4 

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้เป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เด็กชายณัฐพัชร์ ทรัพย์สมพล  ป.5/4 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ที่ได้เข้าพบคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี