นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ ป.6/1 เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ