ป.4 ทัศนศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
(2/02/2561)

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร วัดซางตาครู้ส และอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่เป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่แสดงประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ของชุมชน อันทำให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจถึงที่มาและคุณค่าของสถานที่ตั้งในเรื่องชนชาติ ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคม