เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินบริจาคของนักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ มูลนิธิ สถาบัน และองค์กรการกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 62 ปี ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบเงินทั้งสิ้นจำนวน 8 องค์กร ได้แก่
1.มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย
2.โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
3.โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ (มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)
4.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ฯ
5.สถาบันราชานุกูล (กรมสุขภาพจิต)
6.บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
7.มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
8.มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ