เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เรื่อง การปิดเรียนภาคต้น และการเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณาจารย์ของโรงเรียนหวังว่านักเรียนจะได้พักผ่อนจากการเรียนออนไลน์ โดยเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์และสื่อต่าง ๆ ใช้เวลาฝึกฝนทบทวนบทเรียน เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ตามคำแนะนำของอาจารย์ ในโอกาสนี้จึงขอเรียนชี้แจงข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ของการเรียนภาคปลาย ดังนี่
📌 การเปิด – ปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
เปิดเรียน : วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ปิดเรียน : วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CUD Smart School
📌 การหยุดเรียน
– วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
– วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
– วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
– วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันชดเชยขึ้นปีใหม่
– วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา
📌 งานและกิจกรรมต่าง ๆ
– การรับและเติมเงินในบัตรจอดรถแบบเติมเงินสด อาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9) จุฬาฯ จะแจ้งกำหนดวันให้ทราบภายหลัง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมเงินนอกเวลาที่กำหนด)
– วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบซ่อม ผ่านระบบ CUD Smart School และ/หรือ อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบด้วยตนเอง
– วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 สอบซ่อมทุกรายวิชา
– วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการสอบซ่อมผ่านระบบ CUD Smart School และ/หรือ อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบด้วยตนเอง
– วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 แจ้งคะแนนผลการเรียนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ CUD Smart School
– วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียนและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
– วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยดี โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป จึงขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
อ่านรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่