Link จดหมายโรงเรียน เรื่องการลงทะเบียนรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Link ไปยังเว็บไซต์ afterschool เพื่อลงทะเบียน
https://afterschool.satit-e-edu.chula.ac.th/