ประกาศสำหรับนักเรียนป.5-ป.6 ให้ลงเรียนวิชาเลือกเสรีออนไลน์ผ่านระบบCUD Smart School
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่22 ก.พ.2564
โดยดูวิธีการลงทะเบียนตามคลิปแนะนำวิธีการเรียนด้านล่าง