ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564

1136
ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564 จึงขอดำเนินการดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1.1 เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
    1.2 มีสัญชาติไทย หรือ บิดา มารดา คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
          หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงคนละ 1 ครั้ง หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ โดยโรงเรียนจะไม่คืนค่าใช้จ่ายการสมัครในทุกกรณี
2. กำหนดการรับสมัคร
    2.1 รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://registercude.atc.chula.ac.th ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระค่าใช้จ่ายการสมัคร คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ภายในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
    2.2 ค่าใช้จ่ายการสมัคร คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
    2.3 โรงเรียนจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดเวลาเข้ารับการคัดเลือกโดยใช้แบบประเมินความพร้อมในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://satite.chula.ac.th จากนั้นขอให้ผู้ปกครองผู้สมัครสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ https://registercude.atc.chula.ac.th เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันคัดเลือก
3. วิธีการคัดเลือก
    การคัดเลือกโดยใช้แบบประเมินความพร้อม จัดในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 100 คนแรก
    หมายเหตุ : กรณีที่นักเรียนได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายจนทำให้จำนวนนักเรียนเกิน 100 คน คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์จะใช้วิธีจับสลากในกลุ่มที่มีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายจนครบจำนวน 100 คน ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. กำหนดการจัดคัดเลือกโดยใช้แบบประเมินความพร้อม
    วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยมีกำหนดเวลาเข้ารับการประเมินความพร้อม ดังนี้
    รอบที่ 1     เวลา 08.15 น. ถึง 09.45 น.
                  นักเรียนต้องมารายงานตัวภายในเวลา 07.15 น. ถึง 07.45 น.
    รอบที่ 2     เวลา 10.15 น. ถึง 11.45 น.
                  นักเรียนต้องมารายงานตัวภายในเวลา 09.15 น. ถึง 09.45 น.
    รอบที่ 3     เวลา 12.45 น. ถึง 14.15 น.
                  นักเรียนต้องมารายงานตัวภายในเวลา 11.45 น. ถึง 12.15 น.
    รอบที่ 4     เวลา 14.45 น. ถึง 16.15 น.
                  นักเรียนต้องมารายงานตัวภายในเวลา 13.45 น. ถึง 14.15 น.
    ทั้งนี้ ผู้ปกครองผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่รายงานตัวได้จากเว็บไซต์ http://satite.chula.ac.th ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
5. ประกาศผลการคัดเลือก
    วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หรือติดตามได้จากเว็บไซต์ http://satite.chula.ac.th
6. กำหนดวันมอบตัว
    วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564      เวลา 08.00 ถึง 16.00 น.    รับเอกสารมอบตัว
    วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564      เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.    มอบตัว
    ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ไม่ต้องนำนักเรียนมา)
7. กำหนดการทดสอบพื้นฐานความรู้
    วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 07.30 ถึง 12.00 น.   ทดสอบพื้นฐานความรู้
    ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
หมายเหตุ   1) หากผู้สมัครไม่ทดสอบพื้นฐานความรู้ ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์
               2) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์จัดนักเรียนให้เข้าในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและมีระเบียบปฏิบัติในบางเรื่องแตกต่างจากนักเรียนทั่วไป
8. หลักฐานในวันมอบตัว
    8.1 สูติบัตร ฉบับจริงพร้อมสำเนาของนักเรียน
    8.2 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนาหน้าที่มีเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อของบุคคลต่อไปนี้ คือ บิดา มารดา และพี่น้องร่วมบิดามารดาของนักเรียน
    8.3 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ของบุคคลในข้อ 8.1 และ 8.2 (ถ้ามี)
    8.4 กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงและสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : กรณีที่หลักฐานไม่ครบ ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์
    กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการประเมินความพร้อมของผู้สมัคร อันเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564