อนุบาลทัศนศึกษา บ้านนาครูธานี จ.ปทุมธานี
(1/02/2561)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ บ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี อันเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้การดำรงชีวิตแบบชาวชนบท โดยมีกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตไทยที่เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีทางสังคมและวัฒนธรรม