เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เรื่อง การรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
 
ด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในมาตรการเงินเยียวยานักเรียน เพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ให้แก่ผู้ปกครอง เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคน โรงเรียนจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ปกครองผูกไว้กับโรงเรียน ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองกรอกข้อมูล หลักฐานการรับเงินให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://afterschool.satit-e-edu.chula.ac.th เพื่อโรงเรียนรวบรวมหลักฐานการรับเงินดังกล่าวส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป โดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เงินจะโอนเข้าบัญชี ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณอวัตถา (หน่วยการเงิน) 02-218-2785 และ 082-790-5361