เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

จดหมายโรงเรียน  เรื่อง ขอความร่วมมือส่งประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของนักเรียน

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุระหว่าง 5 – 12 ปี เพื่อเก็บเป็นข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลต่อการมาเรียนที่โรงเรียนของนักเรียน

 

ในการนี้โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองดาวน์โหลดเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของนักเรียนจากแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” แล้วบันทึกเป็นไฟล์ภาพ จากนั้นส่งไฟล์ภาพดังกล่าวมายังระบบ CUD Smart School (บัญชีผู้ปกครอง) ในหัวข้อจดหมาย/บันทึกข้อความ โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาทำการได้ที่

ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 02-218-2783

หน่วยประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-218-2746