จดหมายแจ้งจากโรงเรียน
เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ไปทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คลอง 5 จ.ปทุมธานี

https://satite.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/out-072-P3-7-Feb-2020.pdf