โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
 
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
จดหมายโรงเรียน  เรื่อง การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3NFtr6F)
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ในโอกาสเปิดเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 จึงขอเรียนชี้แจงและขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 
1. การเปิด – ปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2565 กำหนดเปิดเรียนภาคต้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายของการเรียนภาคต้น เป็นวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ เพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่จะอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
 
กรณีนักเรียนติดเชื้อโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนจะปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ หากมีการปิดห้องเรียน ปิดชั้นเรียน (เฉพาะห้องและระดับชั้นที่ปิดจะจัดการเรียนออนไลน์ ส่วนห้องเรียนหรือระดับชั้นอื่น ๆ เรียนที่โรงเรียนตามปกติ) หรือหากปิดเรียนทั้งโรงเรียนจะจัดการเรียนออนไลน์ในระบบ CUD Smart School ตามตารางเรียนปกติ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนเนื่องจากติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีการกักตัว จะเป็นการเรียนเสริมและติดตามบทเรียนกับอาจารย์ประจำวิชานั้น ๆ โดยตรง
 
2. การหยุดเรียน
– วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
– วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
– วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
– วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการ (เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)
– วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์
– วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการ (เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)
– วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
3. มาตรการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
3.1 มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายอยู่ในระดับสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียน รวมถึงทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเวลา เว้นระยะระหว่างบุคคล ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนเข้าและออกผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” รวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จากภาครัฐอย่างเคร่งครัด
 
3.2 ขอความร่วมมือนักเรียนตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยส่งผลตรวจผ่านหัวข้อการบ้าน วิชา Homeroom ในระบบ CUD Smart School ตามวันและเวลาดังนี้
– วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.
– วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.
– วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.
– วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.
 
*ผลการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดการใช้ชุดตรวจ ATK และคู่มือการส่งผลตรวจโดยการ Scan QR Code
📌 โปรดระบุชื่อนักเรียน ชั้น และวันเวลาที่ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ดังภาพตัวอย่าง
📌 คู่มือการส่งผลตรวจ ATK ผ่านหัวข้อการบ้านบนระบบ CUD Smart School สำหรับนักเรียน https://bit.ly/3MD6b9b
📌 ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit https://bit.ly/3lx9JxY
 
3.3 หากนักเรียนมีไข้ ไอ ไม่สบายหรือมีน้ำมูก ขอให้หยุดพักรักษาอาการป่วยอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีที่มาโรงเรียนแล้วมีอาการป่วย ทางโรงเรียนจะคัดแยกนักเรียนออกมาอยู่ที่ห้องสังเกตอาการและติดต่อผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านทันที
 
3.4 นักเรียนต้องเตรียมของใช้จำเป็นและหน้ากากอนามัยสำรองมาให้ครบถ้วน รวมถึงสามารถนำกระติกน้ำมาโรงเรียนได้ งดการยืมสิ่งของจากผู้อื่นและขอความร่วมมือให้นักเรียนนำของใช้ส่วนตัวกลับบ้านไปทำความสะอาดทุกวัน
4. ขอความร่วมมือในการดูแลและการรับส่งนักเรียน
4.1 อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามารับ – ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน นักเรียน 1 คน / ผู้ปกครอง 1 ท่าน ผู้ปกครองหรือผู้ที่จะเข้ามารับนักเรียนในโรงเรียน ต้องติดบัตรหรือคล้องบัตรประจำตัวผู้ปกครองตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน สำหรับการแลกบัตรที่พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการเท่านั้น
 
4.2 การรับและส่งนักเรียน ควรส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนและรับนักเรียนกลับบ้านไม่เช้าหรือเย็นเกินไป นักเรียนสามารถขึ้นบนอาคารเรียนได้หลังเวลา 06.45 น. และอยู่บนห้องเรียนได้ไม่เกินเวลา 16.30 น.
 
4.3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดใช้อาคารจามจุรี 9 เป็นสถานที่จอดรถยนต์ โดยมีนโยบายห้ามบุคคลภายนอก นิสิต และผู้ปกครองจอดรถยนต์บริเวณริมถนน ลานจอดรถและลานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จึงขอให้ผู้ปกครองที่มารับ–ส่งนักเรียนนำรถยนต์ไปจอดที่อาคารจามจุรี 9 ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถโดยสารภายในโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 
4.4 การเดินเข้า – ออก ผ่านระบบสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อบันทึกเวลามาโรงเรียนและกลับบ้าน ได้กำหนดให้ใช้ประตู ดังนี้
📌 ประตู 3 เปิดช่วงเช้า เวลา 06.00 – 07.55 น. และช่วงบ่าย เวลา 15.30 – 17.30 น.
📌 ประตู 5 เปิดช่วงเช้า เวลา 07.0 – 07.50 น. และช่วงบ่าย เวลา 15.00 – 17.00 น.
 
4.5 การรับนักเรียนในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน นักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ ผู้ปกครองต้องสแกนใบหน้าเพื่อแสดงตนในการรับนักเรียน โปรดอย่าจอดรถรอรับบริเวณหน้าโรงเรียน ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินออกไปที่รถตามลำพังหรือจอดรถทิ้งไว้หน้าโรงเรียน แล้วมาตามหานักเรียนในโรงเรียน ควรนัดหมายล่วงหน้าให้เรียบร้อย
 
4.6 ผู้ปกครองที่เข้ามาส่งนักเรียนในโรงเรียน ขอให้ส่งนักเรียนแล้วออกจากโรงเรียนภายในเวลา 07.50 น. ก่อนเริ่มกิจกรรมเคารพธงชาติทุกครั้งและมารับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา 17.00 น. เพราะหลังจากเวลาดังกล่าวจะไม่มีอาจารย์เวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่บริเวณประตูโรงเรียน ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับนักเรียนได้
 
4.7 โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเองได้ ในระดับ ป.3 – ป.6 โดยต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น
4.8 การอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือราคาไม่เกิน 2,000 บาท ไม่เป็นโทรศัพท์ Smart Phone และอนุญาตให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ใช้ได้เท่านั้น โดยฝ่ายกิจการนักเรียนจะเปิดให้นักเรียนแจ้งความประสงค์การใช้โทรศัพท์มือถือกับอาจารย์ประจำชั้น ส่วนกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
4.9 โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียนตลอดเวลา หากต้องการพบอาจารย์หรือนักเรียน โปรดติดต่อห้องกิจการนักเรียนก่อนทุกครั้ง
 
4.10 หากพบเหตุไม่ปลอดภัย โปรดแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2788
 
5. การประกันอุบัติเหตุ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้คัดเลือกบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่นักเรียนเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้ได้รับบาดเจ็บตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการเคลมค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
 
5.1 กรณีใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลเครือข่าย
ยื่นบัตรประกัน ฯ พร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปของผู้เอาประกันภัยที่ทางราชการออกให้สำหรับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย (สำหรับวิธีแรกนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์ประกันภัยได้โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย แต่จะชำระในส่วนที่เกินวงเงินความคุ้มครองไปแล้วหรือส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล) สามารถเรียกดูบัตรประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Care Card) ผ่าน LINE @bangkokinsurance
 
5.2 กรณีสำรองเงินจ่าย
หากไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองเงินจ่ายและนำหลักฐานการรักษาพยาบาลมาเบิกเคลมกับบริษัทฯ โดยใช้เอกสาร ดังนี้
5.2.1 ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอุบัติเหตุชัดเจน
5.2.2 ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
5.2.3 สำเนาหน้าบัตรประกันฯ
5.2.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อกลับได้
5.2.5 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (กรณีให้โอนเข้าบัญชี)
การจัดส่งเอกสารเคลม สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS หรือยื่นที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้
 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ทีมสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ชั้น 4
เลขที่ 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-285-8888 ทั้งนี้ หากผู้ปกครองมีปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวก โปรดแจ้งหน่วยอนามัยของโรงเรียนให้ทราบด้วย
 
6. การกรอกและแก้ไขข้อมูลประวัตินักเรียนในระบบ CUD Smart School
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจะเปิดระบบให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่เข้าไปกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนในเมนูฐานประวัติข้อมูลนักเรียนในระบบ CUD Smart School ทุกหัวข้อ ส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่เคยกรอกข้อมูลประวัติในระบบแล้ว ขอให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูล หากมีส่วนใดไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้ดำเนินการแก้ไขและบันทึกข้อมูล กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วและถูกต้อง ขอให้กดบันทึกทุกหน้าเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยผู้ปกครองสามารถศึกษาขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัตินักเรียนได้ด้วยการสแกน QR Code ที่แนบมาหรือคลิกที่ลิงก์นี้ 
 
7. การรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเปลี่ยนใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เป็นใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ปกครองสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ในระบบ CUD Smart School ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่หน่วยการเงิน ฯ ชั้น M อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬา ฯ ในวันและเวลาราชการ
 
📌 ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบ CUD Smart School
Scan QR Code หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3MGn03k
📌 ประกาศอัตราและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
Scan QR Code หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3PWdjQb
 
ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน https://satite.chula.ac.th หรือ Facebook โรงเรียน https://www.facebook.com/SatitChula และ Line Official Account : @SATITCHULAELEM
 
สุดท้ายนี้ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมถึงมีความสุข ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวในวิถีชีวิตแบบใหม่และดำรงรักษาความดีของตนได้ โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจและร่วมมือสนับสนุนให้การดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนสำเร็จลุล่วง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาบุตรหลานของท่านให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป
📌 สามารถอ่านรายละเอียดจดหมายโรงเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ได้โดยการ Scan QR Code หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3wXzSvi
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาทำการได้ที่
ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 02-218-2783
หน่วยประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-218-2746