วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดงานแถลงข่าว “โครงการวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป (CEFR)” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงความสามารถและศักยภาพของความร่วมมือในการสร้างแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป (CEFR) ที่เหมาะสมกับนักเรียนไทยให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการและบุคลากรทางด้านการศึกษา โดย ผศ.ทินกร  บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมแถลงข่าว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปมทอง  มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และแถลงข่าวร่วมกับ รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.จิรดา วุฒฑยากร  อาจารย์ ดร. ฉัตราพร เปี่ยมใส  อาจารย์ประจำ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลให้กับนักเรียนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ จากการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายในรูปแบบและมิติที่แตกต่างกันของนักเรียนในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงมีความต้องการในการวัดทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้การสอบที่มีความเป็นสากล จึงเกิด “โครงการวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป” (CEFR) โดยร่วมมือกับอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสร้างเครื่องมือดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบความตรง (Validate) และสร้างฐานข้อมูลในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คือ วัดทักษะการฟัง 20 ข้อ อ่าน 20 ข้อ เขียนตอบสั้นๆ 10 ข้อ เขียนตามคำบอก 10 ข้อ พูดตอบคำถามสั้น ๆ 10 ข้อ 

โครงการนี้ดำเนินมาถึงระยะของการทดลองใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ข้อสอบและปรับปรุง จากนี้ไป จะเข้าสู่ระยะการสร้างฐานข้อมูลที่ได้จากการทดสอบกับเด็ก การสร้างรูปแบบการรายงานผลรายบุคคลให้กับเด็ก การสรุปผลและเขียนรายงาน การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องและอ้างอิงตามหลักสากลที่สามารถวัดทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ได้แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบ CEFR และเหมาะสมกับบริบทไทยอันจะยังผลให้เกิดการต่อยอดในการนำแบบประเมินที่สร้างได้ไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนในระดับประเทศต่อไป ที่ปัจจุบันต้องพึ่งพาแบบสอบจากต่างประเทศ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจำนวนมาก