งานเลี้ยงขอบคุณ โครงการโรงเรียนพี่น้องสาธิตจุฬาฯ-นิวซีแลนด์
Thank you Party Certificate Presentation Ceremony
Satit Chula – New Zealand Sister Schools Programme
(1/06/2561)

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  Mr. Stephen  Kingและ Mrs. Lesley  Kingผู้บริหารโรงเรียน Remuera Primary School และ Glen Eden Intermediate School จากประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ Remuera Primary School และ Glen Eden Intermediate School ประเทศนิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 7) ได้เดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้เดินทางไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา