ประมวลภาพค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค่ายกลางวัน) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562