เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 
ตามที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มีปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฎิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CUD Smart School ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
โรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่าง ๆ บางส่วนแก่ผู้ปกครองที่ชำระค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2564 (ยกเว้นการรักษาสภาพนักเรียน) ซึ่งการคืนเงินดังกล่าวจะแตกต่างกันตามจำนวนเงินที่ชำระไว้กับโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดสรรคืนเงินค่าธรรมเนี่ยมและค่าบำรุงต่าง ๆ ใน 4 หมวด คือ 1) ค่าบำรุงการศึกษา 2) ค่าสาธารณูปโภค 3) ค่าอาหาร และ 4) ค่าธรรมเนียมพิเศษหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้
 
ทั้งนี้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผูกและยืนยันไว้กับโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการรับเงินโอนได้ที่ https://afterschool.satit-e-edu.chula.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หากผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหน่วยการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2785 และ 082-790-5361

? ดาวน์โหลดจดหมายโรงเรียน  คลิกที่นี่

? ดาวน์โหลดรายละเอียดการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่างๆ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่