เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564
 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้โรงเรียนยังคงต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดภายในโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนยังได้รับโอกาสในการเรียนรู้
 
ในการนี้ฝ่ายกิจการนักเรียนได้รวบรวม เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ด้วยความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
Download คลิกที่นี่ : https://bit.ly/3gl83V8