งานความภูมิใจของสาธิตจุฬา
Satit Chula Pride
(9/02/2561)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดงาน “ความภูมิใจของสาธิตจุฬาฯ” ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ อันเป็นงานแสดงความชื่นชมและขอบคุณ นักเรียน และคณาจารย์ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน หรือร่วมแสดงความสามารถด้านต่างๆ จนได้รับรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณที่ทรงคุณค่า อันสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อขอบคุณต่อคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้เสียสละมุ่งมั่น สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จนประสบความสำเร็จมาตลอดปีการศึกษา 2560 โดยจะมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักเรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้สังสรรค์ร่วมกัน พร้อมกับสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้น สืบสานให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างคุณงามความดี