คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (รุ่น 1/2561) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา
Teachers and staff from NIDTEP (class 1) visited the school to observe
educational management
(23/05/2561)

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม (รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกร”