วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จังหวัดชลบุรี จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ด้านการจัดการเรียนการสอน