คณะผู้บริหารจาก The National Institute of Education ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนSchool observation visit by management team of The National Institute of Education – (12/09/2561)