ป.5 ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
Primary 5 students’ field trip to Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
(13/02/2561)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในการเรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม วัดประจำรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง วัดพุทธไธศวรรย์ วัดที่สถาปนาสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ถึง พ.ศ.1896 วัดหน้าพระเมรุบรมศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดที่ไม่ถูกทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล หรือวัดป่าแก้ว วัดที่สร้างขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง และได้รับการบูรณะเรื่อยมาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ชัยมงคล ฉลองชัยชนะสงครามยุทธหัตถี และเข้าชมหอนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา