ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563
รางวัล ADE (Apple Distinguished Education) ปี 2019 จาก Apple
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย