โครงการ “สาธิตจุฬา ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม”
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำคณะนักเรียนและคณาจารย์ ไปจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และการเก็บเกี่ยวข้าวในโครงการ “สาธิตจุฬาฯ ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม 2560” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากร ธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนดูแลรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อสังคมอีกด้วย

โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องป่าไม้ ระบบนิเวศและการไปปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของป่าไม้และทรัพยากรทั้งในด้านที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นฐานทรัพยากรที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของวิถีชีวิตแบบไทยที่ทรงคุณค่ามาทุกยุคทุกสมัยที่กำลังจะหมดสิ้นไป