กิจกรรมวิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากร อาจารย์ ดร.นนทิวิชณ์ ตัณฑวณิช (13/07/2562)