ทัพนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คว้าชัยชนะพร้อมกับความภาคภูมิใจ ที่ได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในระดับประถมศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คือ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โดยนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สามารถคว้าเหรียญรางวัลแห่งชัยชนะมาได้รวมทั้งหมด 99 เหรียญรางวัล อีกทั้งยังได้รับโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น และโล่รางวัลผลคะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทุกรุ่นอายุในระดับประถมศึกษา ได้แก่ เหรียญทอง จำนวน 35 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 34 เหรียญ เหรียญทองแดง จำนวน 30 เหรียญ โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และโล่รางวัลคะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในระดับประถมศึกษา จำนวน 5 รางวัล

Facebook สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์

ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ซึ่งชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักกีฬาที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ของพวกเราชาวสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมทุกคน เราได้เห็นพลังแห่งความสามัคคี ความตั้งใจ ความพยายาม และความอดทน อันเกิดจากการช่วยเหลือเติมเต็มกันและกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝึกซ้อมกีฬาที่มีการวางแผนฝึกซ้อมตลอดปี ซึ่งในช่วงวันหยุดปีใหม่ บางชนิดกีฬาต่างเก็บตัวฝึกซ้อม เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อชื่อเสียงที่ดีของโรงเรียน รางวัลที่ได้รับในปีนี้มีจำนวนเหรียญมากพอที่จะทำให้เราภาคภูมิใจ และมีความสุข แต่เหนืออื่นสิ่งใดที่เราได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้ คือ การได้เห็นมิตรภาพ ความร่วมแรงร่วมใจ และการให้อภัยกันระหว่างสถาบันทั้งนอกและในสนาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนยึดถือและให้ความสำคัญสูงสุด สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขันทุกครั้งที่เน้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

ทั้งนี้ “กีฬาสาธิตสามัคคี” ถือเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนรายการหนึ่งของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงและจัดสืบเนื่องมายาวนานในทุกปีจนถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 42 แล้ว ที่เหล่าเด็กๆ และเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายพันคนจากทั่วประเทศจะเดินทางมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีและความสามารถ เพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตและร่วมแรงร่วมใจกันแสดงพลังของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักของการจัดการแข่งขัน คือ เชื่อมความสัมพันธ์และสานความสามัคคีในหมู่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าของโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวม 21 สถาบัน โดยในปีต่อไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลััยนเรศวรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 โดยใช้ชื่อว่า “เสลาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะจัดการแข่งขันช่วงวันที่ 21 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561